Særskilt tilrettelagt læremiddel

Flex - ett nettbasert læremiddel med tilrettelagt engelsk

Flex er et tilrettlagt nettbasert læremiddel i engelsk for ungdomstrinnet.
Det er et omfattende læremiddel som elevene kan jobbe med lenge. Programmet innholder verktøy som lar læreren tilpasse innholdet til den enkelte elev.


I Flex er det lagt vekt på at elevene skal få erfaringer med engelsk på flere forskjellige måter. Programmet inspirerer til innlæring av ord og uttrykk, enkle grammatiske funksjoner og elevene kan lage egne presentasjoner. Det kreves beskjedne eller ingen ferdigheter i skriftlig engelsk.


Pris for en skolelisens er 1240,- (inkl. mva) per år. Alle elever og lærere kan da bruke programmet. Du kan som lærer prøve ut programmet gratis én måned. 

Temahefter og bildeplansjer
I tillegg til det nettbaserte programmet er det utarbeidet ni elevhefter. Heftene presenterer ulike temaer gjennom bilder, korte dialoger og enkel tekst. Det settes ikke krav til skriftlighet. Ordforrådet er enkelt. Heftene kan brukes som et supplement eller selvstendig i forhold til det nettbaserte øvingsprogrammet. De er i hovedsak ment å øve muntlig aktivitet hos elevene. Heftene behandler også grammatiske funksjoner.